Update januari 2020

Update januari 2020

Van idee naar plan

Sinds april 2019 is Joke Kiewiet werkzaam als Projectleider Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON). Rond de zomervakantie heeft zij een besturenrondje gedaan en in oktober was er een resonansbijeenkomst om uit te wisselen over de grenzen, wensen en mogelijkheden van een dergelijk netwerk. Alle gevoerde gesprekken geven richting aan de ontwikkeling waarin we graag zoveel mogelijk vanuit de partnerschappen werken.

Verschillende gesprekspartners hebben tijdens de voorgesprekken met enige terughoudendheid gereageerd op de plannen. Daarbij ging het vooral over de vraag of leraren behoefte hebben aan een dergelijk Netwerk en of regionale activiteiten ‘mensnabij’ genoeg zijn om interessant te zijn. Dit zijn aspecten die we ons ter harte hebben genomen en waar we graag over verder willen denken.

Landelijke ontwikkelingen

Tegelijkertijd zijn er ook ontwikkelingen op landelijk niveau. De minister van OCW geeft in haar kamerbrief over het aantrekkelijker maken om te werken in het onderwijs aan dat samen opleiden en professionaliseren als nieuw norm gezien wordt. Recent is de publicatie Slimme Verbindingen verschenen. Deze gaat over een landelijke kennisinfrastructuur voor het onderwijs op basis van regionale netwerken. Het initiatief voor een Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) ligt in lijn met deze ontwikkelingen.

Informatieblog

Om over de ontwikkelingen te kunnen communiceren, is de website Ra-Zon.nl gemaakt. Hierop is o.a. aangegeven wat onze ambitie voor de lange termijn is:

Een regionaal Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) ontwikkelen in gezamenlijkheid van HAN lerarenopleidingen, Radboud Docenten Academie (RDA) en besturen PO, VO en MBO; ten behoeve van de positionering en professionalisering van leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers; dat aansluit bij bestaande activiteiten en structuren in de regio Arnhem-Nijmegen (formeel, non-formeel en informeel); deze inzichtelijk maakt en waar mogelijk zorgt voor verbinding, uitwisseling en co-creatie; bijdragend aan een duurzame en zinvolle onderlinge relatie tussen onderwijsveld, opleiding en onderzoek; opdat leraren en lerarenopleiders zichtbaar goed toegerust en met werkplezier in het onderwijs komen en blijven werken.

Omdat we bij het Netwerk uitgaan van de partnerschappen rond Samen Opleiden, worden alle partnerschappen op de website genoemd. Het is onze ambitie dat een volgende versie van de website niet meer HAN-eigen is, maar duidelijk van de partnerschappen.

Verzamelsite professionaliseringsaanbod

Een eerste concrete stap die we binnen het project aan het zetten zijn, is het ontwikkelen van een verzamelsite voor professionaliseringsaanbod. We denken hierbij aan expertises, producten en activiteiten van leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers in de regio.

Het doel van de verzamelsite:

Expertise, producten en activiteiten van onderwijsprofessionals in de regio zichtbaar en doorzoekbaar maken; om bekendheid en uitwisseling te stimuleren en faciliteren; ten behoeve van de professionele doorontwikkeling van deze onderwijsprofessionals en het onderwijs dat zij geven.

Inmiddels zijn we begonnen met een inventarisatie bij de docenten van de lerarenopleidingen: Welke expertises hebben we binnen de faculteit? Welke producten zijn ontwikkeld en in welke activiteiten participeren we? Het voorstel is om eenzelfde inventarisatie te doen bij de schoolopleiders (uiteraard op basis van vrijwilligheid) zodat we in maart, als de verzamelsite gevuld kan worden, informatie hebben vanuit verschillende geledingen. We zullen dan ook contact opnemen met de huisacademies en zijn concreet op zoek naar partners (schoolbesturen en/of inhoudelijke onderwijsnetwerken) die met ons de verzamelsite willen lanceren.

Iets om alvast over na te denken: Om de verzamelsite te vullen en actueel te houden, gaan we achter de schermen werken met redactieleden. Idealiter wordt de redactie gevormd door leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers vanuit verschillende organisaties.

Presentaties Samen professionaliseren, innoveren en verder leren

Tijdens de bijeenkomst Voorlopers Samen Opleiden op 28 november heeft Joke een presentatie gegeven over het te ontwikkelen netwerk, in samenwerking met Edmée Suasso van het kennisnetwerk Lerende Leraren in Twente. Kern van de boodschap was de logische verbinding tussen Samen Opleiden en Professionaliseren: ten behoeve van, als onderdeel van, en naar aanleiding van… Als je hier meer over wilt weten, kun je contact opnemen met Joke.

Op 16 maart verzorgen we een workshop tijdens het VELON-congres in Leeuwarden.

Leestips

  • Het Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) is gericht op ‘samen professionaliseren, innoveren en verder leren’. Het artikel ‘The connective teacher: Network learning for a sustainable profession‘ (Van den Berg, Admiraal & Baas, 2019) geeft een mooie beschouwing waarom dit belangrijk is en wat dit vraagt van leraren(opleiders).Connective teachers…
    • are competent and passionate professionals;
    • show an attitude of inquiry;
    • are networkers;
    • are related to developments in society.
  • Kenis & Cambré (2019) beschrijven in hun boek ‘Organisatienetwerken, de organisatievorm van de toekomst’ nut, noodzaak en concretisering van het werken in netwerken. Makkelijk leesbaar, inhoudelijk interessant en een handreiking voor de samenwerking in onze onderwijsregio.

TOT SLOT

Heb je goede ideeën voor het Netwerk, wil je meedenken, zie je mogelijkheden?
Neem dan contact op met Joke.Kiewiet@HAN.nl

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.