RA-ZON

RA-ZON is de afkorting van Regionale Alliantie Zuidoost Nederland. De vorming van regionale allianties is voortgekomen uit het Bestuursakkoord Flexibilisering. Het is een oproep aan lerarenopleidingen om (beter) met elkaar samen te werken en uit te wisselen opdat er voor iedereen die leraar wil worden in principe een passend ontwikkeltraject kan worden aangeboden. Dat deze vraag specifiek aan de lerarenopleidingen werd geadresseerd, gaf wrijving met onze regionale praktijk. Immers, de lerarenopleidingen en de scholen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor genoeg blijvende, blijvende leraren in de regio.

We hebben een stevig netwerk rond Samen Opleiden, arbeidsmarktvraagstukken worden in RAP-projecten opgepakt. Ook zijn er samenwerkingsverbanden t.a.v. bijvoorbeeld passend onderwijs, Sterk Techniek Onderwijs en Centres Of Expertises. Vanuit de behoefte aan overzicht en verbinding, hebben we de vorming van regionale allianties opgepakt om met scholen en lerarenopleidingen de brede regio in kaart te brengen en ontwikkeling te stimuleren en faciliteren. 

Wat is ‘de regio’?

Aansluitend bij Samen Opleiden wordt de regio vooralsnog gedefinieerd op basis van de partnerschappen tussen scholen en de lerarenopleidingen van HAN, Artez en RDA. Geen geografische maar een relationele regio Zuidoost-Nederland met uitlopers van Almelo tot Venlo en van Ede tot aan de Duitse grens. 

Speerpunten en doelen

In de aanvraag zijn 4 speerpunten geformuleerd:

 • Versterken en verbinden van de samenwerkingsverbanden en -structuren die we al kennen in onze regio.
 • Samenwerken vanuit een gezamenlijke regionale onderwijsagenda en kennisinfrastructuur.
 • Ontwikkelen en profileren van een complementair aanbod van flexibele opleidingsroutes voor iedereen die in het onderwijs wil werken of zich binnen het onderwijs verder wil ontwikkelen/professionaliseren.
 • Uitbreiding van samenwerking tussen en uitwisseling van personeel, sterkere inzet op expertise.

Voor de korte termijn zijn deze speerpunten omgezet in doelstellingen:

 1. Een helder overzicht inclusief visuele weergave van de samenwerkingsverbanden en -structuren die we al kennen in onze regio en hoe de verhoudingen en verbindingen daartussen zijn.
 2. Een heldere analyse van de verschillende arbeidsmarktanalyses die vanuit de RAP-regio’s en sectoren zijn gedaan en de mogelijke implicaties, kansen en uitdagingen voor slimme samenwerking binnen RA-ZON in beeld.
 3. De huidige opleidingen en opleidingsroutes van de HO-instellingen helder in beeld met een toets aan de regionale arbeidsmarktbehoefte en op basis daarvan een plan met (mogelijke) vervolgstappen.
 4. Een dynamisch online platform voor het delen van overzichten, analyses, projecten, expertises en actualiteiten in onze regio.
 5. Een regionaal innovatienetwerk: Samen werken aan goede begeleiding en behoud van startende leraren.
 6. Een regionaal innovatienetwerk Flexibilisering en maatwerk als sleutel in de aanpak van het lerarentekort.
 7. Een regionaal innovatienetwerk Onderwijsinnovatie met behulp van digitalisering.
 8. Een regionaal netwerk Slim regionaal organiseren doet een voorstel voor de wijze waarop we de educatieve samenwerking in Zuidoost Nederland op een duurzame manier kunnen blijven organiseren en de regionale kennisinfrastructuur kunnen verbeteren.

 

Personele inzet

Jaap Rohof en Joke Kiewiet-Kester zijn de projectleiders/procesbegeleiders van RA-ZON. 

Er is een stuurgroep geformeerd om de activiteiten te monitoren en te verbinden aan actuele ontwikkelingen:

 • Aly Smelt, academiedirecteur HAN Academie Educatie
 • Harrie van de Ven, bestuurder Optimus Primair Onderwijs
 • Jan Maarten de Wit, rector Lorenz en namens Quadraam lid van besturenoverleg
 • Maarten Bremer, CvB Artez Hogeschool voor de Kunsten
 • Monique Scheepers, algemeen directeur Radboud Docenten Academie (RDA)
 • Peter van Mulkom, bestuurder ROC Nijmegen
 • René Tönissen, academiedirecteur HAN Academie Sport en bewegen

Wilske Eurlings en Karin Derksen hebben het initiatief opgepakt om, met andere betrokkenen en geïnteresseerden, een advies te formuleren met betrekking tot Slim regionaal organiseren. 

Gerald Steverink is netwerkinitiator van het netwerk 'Samen werken aan goede begeleiding en behoud van startende leraren'.

Carola Doumen is netwerkinitiator van het netwerk 'Flexibilisering & maatwerk'

 

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.