Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland

Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland

In het najaar van 2020 is het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen gesloten tussen het ministerie van OC&W, de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). De hoofddoelstelling van dit akkoord is gezamenlijk zorgdragen voor het opleiden van voldoende goed gekwalificeerde leraren. Om dit te bewerkstelligen wordt er ingezet op het verder flexibiliseren van de lerarenopleidingen en verstevigen van ‘Samen Opleiden & Professionaliseren’. Dit vraagt om goede samenwerking tussen de HBO en WO lerarenopleidingen én met het regionale scholenveld.

Om de samenwerking in de regio’s verder te intensiveren, is er in het bestuursakkoord ingezet op samenwerking in regionale allianties. Elke regio heeft hiertoe in april 2021 een aanvraag ingediend. De lerarenopleidingen van HAN, Radboud Universiteit en ArtEZ hebben met steun van de bestuurders van de partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren in de regio de aanvraag voor de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) ingediend.

 

Ambities

We zetten met de RA-ZON sterk in op de verbinding tussen de verschillende en succesvolle samenwerkingsverbanden die we al hebben in elke sector (o.a. SO&P en RAP-projecten). Zo kunnen we gezamenlijk sterker zorgdragen voor de werving, het opleiden en het professionaliseren van kwalitatief goede onderwijsprofessionals. Bovendien willen we overkoepelende (innovatie)vraagstukken, onder andere op het vlak van onderzoek, innovatie en organisatie van onderwijs, gerichter samen aanpakken. Dit doen we vanuit een integrale aanpak. Zo kunnen we expertises vanuit verschillende sectoren (po, vo, mbo, so en ho) verbinden en versnippering van inzet, tijd en middelen voorkomen. We pakken hiermee gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het beroep van leraar en spelen hierdoor beter in op actuele onderwijsontwikkelingen als curriculum.nu, het bevoegdhedenstelsel, 10-14 onderwijs en langere brede brugklassen.

 

We zetten in de op de volgende vier speerpunten:

  1. Versterken en verbinden van de samenwerkingsverbanden en -structuren die we al kennen in onze regio.

  2. Samenwerken vanuit een gezamenlijke regionale onderwijsagenda en kennisinfrastructuur. 
    • In RA-ZON werken we samen aan strategische vraagstukken die we met elkaar (met alle partners in de alliantie) bepalen en vastleggen in onze regionale onderwijsagenda, uiteraard in lijn met actuele ontwikkelingen in het onderwijsveld.
    • In lijn met het rapport ‘Slimme Verbindingen’ werken we binnen RA-ZON aan kennisontwikkeling door een regionaal kennisnetwerk op te zetten en daarmee de kennisinfrastructuur te verbeteren.
  1. Ontwikkelen en profileren van een complementair aanbod van flexibele opleidingsroutes voor iedereen die in het onderwijs wil werken of zich binnen het onderwijs verder wil ontwikkelen/professionaliseren.
  2. Uitbreiding van samenwerking tussen en uitwisseling van personeel, sterkere inzet op expertise.

 

Komende periode

Dit najaar starten de verkennende activiteiten op gericht op een passende organisatie van RA-ZON en voorbereidende activiteiten om tot een gezamenlijk projectplan voor 2022 te komen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de projectleiders

Jaap Rohof (Jaap.rohof@ru.nl) of Sabine van Eldik (Sabine.vaneldik@han.nl)

 

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.