Samen professionaliseren

In het leven van de (aspirant-)leraar is het afronden van de opleiding weliswaar een belangrijke mijlpaal, maar diens ontwikkeling gaat verder. Hoe kunnen we deze zo goed mogelijk stimuleren en faciliteren? Wie heeft hierin welke rol en waar vinden we elkaar? Hoe kunnen we gezamenlijk (schoolbesturen en opleidingsinstituten) bijdragen aan de positionering en professionalisering van (aspirant-)leraren in onze regio? En wat vraagt dat van de leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers? Hoe gaan we op regionaal niveau om met de landelijke vragen rond kwaliteit en kwantiteit van leraren?  Nu Samen Opleiden steeds meer een vaste plek heeft in Nederland-onderwijsland, merken we dat we het daarbij niet kunnen laten. Het Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) richt zich daarom op samen professionaliseren, innoveren en verder leren.

Wat willen we?

Groot denken, klein doen. Dat is het devies. Onze ambitie is groot en voor de lange termijn:

Een regionaal Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) ontwikkelen in gezamenlijkheid van de lerarenopleidingen HAN academie Educatie, Radboud Docenten Academie (RDA), Artez en besturen PO, VO en MBO; ten behoeve van de positionering en professionalisering van leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers; dat aansluit bij bestaande activiteiten en structuren in de brede regio Zuidoost Nederland (formeel, non-formeel en informeel); deze inzichtelijk maakt en waar mogelijk zorgt voor verbinding, uitwisseling en co-creatie; bijdragend aan een duurzame en zinvolle onderlinge relatie tussen onderwijsveld, opleiding en onderzoek; opdat leraren en lerarenopleiders zichtbaar goed toegerust en met werkplezier in het onderwijs komen en blijven werken.

Formeel, non-formeel en informeel?

‘Professionaliseren, innoveren en verder leren’ gebeurt allang niet meer alleen tijdens vooraf geplande cursussen en opleidingen. Juist niet, zou je misschien kunnen zeggen. Het Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) werkt vanuit een brede blik op professionaliseringsmogelijkheden. Soms is een formele activiteit nuttig. Je weet dan welke stof er wanneer behandeld wordt en welk eindresultaat je mag verwachten. Informele leermomenten zijn al die momenten dat je een leerervaring hebt, zonder dat dat vooraf beoogd was: je spreekt een collega in de teamkamer of bedenkt bijvoorbeeld een creatieve oplossing tijdens een werksituatie. Non-formeel leren is een tussenvorm. Je spreekt met anderen af om te werken aan een taak, kennis uit te wisselen of een antwoord te zoeken op een innovatie- of organisatievraag (resp. werk-, kennis-, en innovatiegroepen). Je hebt dus een gezamenlijk doel, komt (digitaal) samen maar weet nog niet hoe dit georganiseerd samenzijn precies zal verlopen en waar het toe zal leiden.

Van, voor, door wie?

De professionaliseringsmogelijkheden zijn gericht op leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers die werkzaam zijn bij een school(bestuur) of opleidingsinstituut in de brede regio. We streven ernaar om als betrokken organisaties professionaliseringsmogelijkheden voor elkaars medewerkers open te stellen en gezamenlijk te organiseren. Als leraar, lerarenopleider of onderwijsondersteuner kun je een account maken om je eigen expertise, product of activiteit met anderen te delen. 

Wat is ‘de regio’?

Aansluitend bij Samen Opleiden wordt de regio vooralsnog gedefinieerd op basis van de partnerschappen PO/VO/MBO. Geen geografische maar een relationele regio met uitlopers van Almelo tot ver in Limburg en van Ede tot aan de Duitse grens.

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.